Varstvo podatkov

Varstvo podatkov

V sodobni družbi je pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V Kamnoseštvo Makovec d.o.o.  se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Kamnoseštvo Makovec d.o.o.  kot upravljavec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi relevantnimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke. Za varstvo osebnih podatkov je odgovorna družba Kamnoseštvo Makovec d.o.o., Jarška cesta 3, 1234 Mengeš. Kamnoseštvo Makovec d.o.o. pridobiva osebne podatke posameznikov direktno od strank, ki se odločijo za izdelavo ponudbe ali nakup naših izdelkov. Kamnoseštvo Makovec d.o.o. osebne podatke hrani in varuje, tako da ne prihaja do morebitnih neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. Pri Kamnoseštvo Makovec d.o.o. se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.Kamnoseštvo Makovec d.o.o. zbranih osebnih podatkov ne prenaša oz. ne posreduje v tretje države.

 

Oseba odgovorna za varstvo podatkov 

Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: info@kamnosestvo-makovec.si

 

Katere vrste osebnih podatkov zbiramo in obdelujemo 

V okviru opravljanja svoje dejavnosti v Kamnoseštvo Makovec d.o.o. zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek ter kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), ki so potrebni v primeru da pride do kašnih dodatnih vprašanj in dostave stranki Kamnoseštvo Makovec d.o.o. vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov ter nameni njihove obdelave .

 

Pravne podlage obdelave osebnih podatkov in nameni obdelave 

  1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev

Kamnoseštvo Makovec d.o.o. obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

  1. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki Kamnoseštvo Makovec d.o.o. omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za: • prejemanje splošnih novic in sicer o novostih, ugodnostih, ponudbah, V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo Kamnoseštvo Makovec d.o.o. takšnega posameznika obveščala le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja). Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

Preklic privolitve posameznika 

Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica. Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, Kamnoseštvo Makovec d.o.o. njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljala. Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje na Kamnoseštvo Makovec d.o.o. prek spleta na info@kamnosestvo-makovec.si ali v pisni obliki na naslov Kamnoseštvo Makovec d.o.o.. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Kategorije uporabnikov osebnih podatkov

Uporabniki osebnih podatkov so uslužbenci in pogodbeni obdelovalcev Kamnoseštvo Makovec d.o.o., ki so na podlagi delovnopravne zakonodaje, pogodb o obdelavi osebnih podatkov ali pogodb o varovanju zaupnih podatkov zavezani k spoštovanju in varovanju osebnih podatkov posameznikov. Uporabniki do podatkov dostopajo v skladu z dodeljenimi pravicami dostopa do podatkov. Kamnoseštvo Makovec d.o.o. osebne podatke posreduje tudi tretjim osebam, če takšno obveznost posredovanja oziroma razkritja nalaga zakon (na primer Finančna uprava Republike Slovenije, sodišča, policija ipd.).

Hramba osebnih podatkov

Obdobje hrambe osebnih podatkov je odvisno od podlage obdelave in namena obdelave posamezne kategorije osebnih podatkov. Osebni podatki se hranijo le toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje obdelovali. Osebni podatki se po izpolnitvi namena obdelav, če ne obstaja druga pravna podlaga ali če je to potrebno za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo.

Pravice strank

Kamnoseštvo Makovec d.o.o. zagotovi posameznikom, katerih osebne podatke obdeluje, možnost uresničevanja svojih pravic, in sicer: • pravice dostopa do osebnih podatkov, ki so bili zbrani v zvezi z njim; • pravice do popravka, da Kamnoseštvo Makovec d.o.o.. brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim; • pravice do izbrisa, da Kamnoseštvo Makovec d.o.o.  brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, kadar velja eden od naslednjih razlogov: (1) osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani, (2) posameznik, prekliče privolitev, na podlagi katere poteka obdelava in kadar za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga, (3) posameznik, obdelavi ugovarja, za njihovo obdelavo pa ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi, (4) osebni podatki so bili obdelani nezakonito, (5) če tako določa zakon. • pravice do omejitve obdelave, kadar velja eden od naslednjih primerov: (1) posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki Kamnoseštvo Makovec d.o.o. omogoča preveriti točnost osebnih podatkov, (2) je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov, ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe, (3) Kamnoseštvo Makovec d.o.o.osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov, (4) je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo podatkov, dokler se ne preveri, ali zakoniti razlogi upravljavca prevladajo nad razlogi posameznika. Kadar je bila obdelava osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le s privolitvijo posameznika, na katerega se ti nanašajo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.Kamnoseštvo Makovec d.o.o. mora pred preklicem omejitve obdelave o tem obvestiti posameznika. Posameznik lahko vloži zahtevo na način, ki omogoča njegovo identifikacijo in sicer z ustno zahtevo na zapisnik v poslovalnici, pisno zahtevo ali zahtevo oddano preko elektronske pošte. Prejete zahteve obravnava oseba odgovorna za varstvo podatkov. Kamnoseštvo Makovec d.o.o. je dolžna na zahtevo posameznika odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja oziroma najpozneje v enem mesecu. Kamnoseštvo Makovec d.o.o. mora zahtevane informacije posredovati posamezniku brezplačno.

Ugovor v primeru nepopolne odločitve upravljavca in pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu

Če posameznik meni, da osebni podatki, ki jih je prejel na podlagi zahteve za uveljavitev svojih pravic iz prejšnje točke teh Splošnih informacij, niso osebni podatki, ki jih je zahteval ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe pri v vloži obrazložen ugovor v roku 15 dni. Kamnoseštvo Makovec d.o.o. je dolžna o ugovoru odločiti v 5 delovnih dneh. Zoper zavrnilni odgovor upravljavca je možna pritožba, za reševanje katere je pristojen nadzorni organ. Posameznik lahko pritožbo vloži pri upravljavcu v 15 dneh od prejema odgovora upravljavca.

Drugo

Kamnoseštvo Makovec d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb ali dopolnitev teh Splošnih informacij za zagotavljanje skladnosti s predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Informacije so na voljo na spletni strani in v vseh naših poslovalnicah. Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu info@kamnosestvo-makovec.si